Όροι και Προϋποθέσεις

Η εταιρεία με την επωνυμία «Sleed IKE» και το διακριτικό τίτλο «Sleed», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Αρκαδίας, αρ. 31, με ΑΦΜ: 997948659 (εφεξής η «Sleed» ή «εμείς» ή «εμάς» ή «μας») διαχειρίζεται τον ιστότοπο www.webinars.sleed.com (ο «Ιστότοπος») και παρέχει Υπηρεσίες e-learning μέσω webinars.
Οι παρόντες Όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του Ιστοτόπου και την παροχή των Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars από την Sleed προς τον Χρήστη. Η πλοήγηση και χρήση του Ιστοτόπου ή/και η εγγραφή στον Ιστότοπο και η δημιουργία  Λογαριασμού Sleed ή/και η αγορά/ λήψη Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars δηλώνει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας και την αποδοχή σας των Όρων, στους περιλαμβάνεται και η Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των Όρων παρακαλούμε μην πλοηγείστε και μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και μη παραγγέλνετε Υπηρεσίες e-learning μέσω webinars.

1. Ορισμοί και Ερμηνείες

Στην παρούσα Συμφωνία οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
Ιστότοπος: Ο ιστότοποςwww.webinars.sleed.com.
Ιστότοποι Τρίτων: Κάθε ιστότοπος πλην του Ιστοτόπου.
Λογαριασμός Sleed: Ο λογαριασμός που δημιουργείται ατομικά για τον κάθε Χρήστη, ο οποίος περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του Χρήστη (Ονοματεπώνυμο, mail, πόλη, εξωτερικοί σύνδεσμοι προφίλ, επαγγελματική εμπειρία).
Όροι: Σωρευτικά, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και η σχετική πολιτική σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), που ρυθμίζουν την λειτουργία του Ιστοτόπου και την παροχή των Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars.
Περιεχόμενο Ιστοτόπου: Κάθε περιεχόμενο και κάθε πληροφορία που περιέχεται στον Ιστότοπο και στις Υπηρεσίες e-learning μέσω webinars (στα οποία περιλαμβάνεται και το Υλικό e-learning).
Υλικό e-learning μέσω webinars: Οποιοδήποτε οπτικό ή/και ακουστικό ή/και οπτικόακουστικό περιεχόμενο, καθώς και οποιαδήποτε κείμενα, γραφικά, εικόνες, παρουσιάσεις, ενδείξεις, εμπορικά σήματα, λογότυπα, διαδραστικές λειτουργίες (π.χ. test, quiz, exams και ερωτηματολόγια ή assessments), λογισμικά, απεικονίσεις, αρχεία, και κάθε άλλο υλικό, δεδομένα και πληροφορίες που εμφανίζονται ή αποτελούν μέρος του Ιστότοπου ως τμήμα των Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars.
Υπηρεσίες e-learning μέσω webinars: Η πρόσβαση σε Υλικό e-learning μέσω webinars όπως και στα διαθέσιμα "Resources" υπό τους Όρους.
Χρήστης ή εσείς ή εσάς ή σας: Το φυσικό πρόσωπο, ηλικίας άνω των 18 ετών, με νόμιμη δικαιοπρακτική ικανότητα, ο οποίος, ενεργώντας ως καταναλωτής [σύμφωνα με το άρθρο 1(α) του Νόμου 2251/1994 (όπως έχει κωδικοποιηθεί με την ΥΑ 5338/2018)], έχει εγγραφεί στον Ιστότοπο, έχει δημιουργήσει Λογαριασμό Sleed και προμηθεύεται Υπηρεσίες e-learning μέσω webinars.

2. Εγγραφή Χρήστη και δημιουργία Λογαριασμού Sleed

Κάθε επισκέπτης του Ιστοτόπου μπορεί να πλοηγηθεί σε ορισμένα τμήματα του Ιστοτόπου χωρίς να έχει Λογαριασμό Sleed. Ωστόσο, προκειμένου ο επισκέπτης να επιλέξει και να προμηθευτεί Υπηρεσίες e-learning μέσω webinars, θα πρέπει να εγγραφεί στον Ιστότοπο ως Χρήστης δημιουργώντας σχετικό Λογαριασμό Sleed.

Κατά την εγγραφή ο Χρήστης υποχρεούται (α) να παρέχει ακριβείς και αληθείς πληροφορίες σχετικά με τον ίδιο, οι οποίες απαιτούνται για την σύναψη σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars και (β) σε περίπτωση που απαιτείται στο μέλλον, να διορθώνει και να επικαιροποιεί τις σχετικές πληροφορίες στον προσωπικό του Λογαριασμό Sleed.

Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία η οποία είναι αναγκαία προκειμένου να αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο και προκειμένου να λάμβάνει Υπηρεσίες e-learning μέσω webinars. 

Απενεργοποίηση Λογαριασμού Sleed

Η Sleed μπορεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Χρήστη, να απενεργοποιήσει τον Λογαριασμό Sleed και να αρνηθεί ή να τερματίσει την πρόσβασή ή τη χρήση του Ιστοτόπου ή/και των Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars (και οποιουδήποτε Περιεχομένου Ιστοτόπου ή/και λειτουργικότητας αυτών) από τον Χρήστη, σε περίπτωση που κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια κρίνει ότι ο Χρήστης δεν συμμορφώνεται με τους Όρους ή με οποιαδήποτε διάταξη εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού.

3. Σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars

Η παρουσίαση των Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars στον Ιστότοπο δεν συνιστά δεσμευτική προσφορά από την Sleed για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αλλά απλώς πρόσκληση προς στον Χρήστη προκειμένου ο Χρήστης να προβεί σε δεσμευτική δήλωση σχετικά με το εάν και ποια Υπηρεσία e-learning  μέσω webinars θέλει να παραγγείλει από τη Sleed (invitatio ad offerendum).

Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει Υπηρεσίες e-learning  μέσω webinars από όσες εμφανίζονται ως διαθέσιμες στον Ιστότοπο και να τις συγκεντρώσει στη σελίδα με τίτλο «Ολοκλήρωση Αγοράς» πατώντας το κουμπί που περιλαμβάνει τον τίτλο «Εγγραφή». Πριν ο Χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί που περιλαμβάνει τον τίτλο «Πληρωμή», όλες οι Υπηρεσίες e-learning  μέσω webinars που έχουν επιλεγεί από τον Χρήστη, η συνολική αξία τους, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο σχετικό ποσό, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έξοδα εμφανίζονται σε μια οθόνη περίληψης της παραγγελίας, προκειμένου ο Χρήστης να την ελέγξει. Σε αυτό το στάδιο ο Χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει και να διορθώσει τυχόν λανθασμένες εγγραφές/ επιλογές πριν την οριστική υποβολή της δεσμευτικής παραγγελίας. Πριν την υποβολή της δεσμευτικής παραγγελίας, παρέχεται πάλι η δυνατότητα πρόσβασης στους παρόντες Όρους, καθώς και αποθήκευσής τους από τον Χρήστη σε αναπαραγώγιμη μορφή μέσα από τον web browser. Εναλλακτικά ένας χρήστης μπορεί απευθείας από την εκάστοτε σελίδα του μαθήματος να ολοκληρώσει την αγορά του χωρίς να κατευθυνθεί στη σελίδα «Ολοκλήρωση Αγοράς». Πριν ο Χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί που περιλαμβάνει τον τίτλο «Πληρωμή», όλες οι Υπηρεσίες e-learning  μέσω webinars που έχουν επιλεγεί από τον Χρήστη μπορούν να ελεγχθούν στην υπάρχουσα σελίδα του μαθήματος πριν ολοκληρωθεί η πληρωμή. Κάνοντας κλικ στο κουμπί που περιλαμβάνει τον τίτλο «Πληρωμή», ο Χρήστης υποβάλει δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις Υπηρεσίες e-learning  μέσω webinars που έχουν συλλέγει στο «καλάθι αγορών». Η προσφορά μπορεί, ωστόσο, να υποβληθεί και να διαβιβαστεί μόνο αν ο Χρήστης αποδέχεται, και επομένως συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του, του παρόντες Όρους κάνοντας κλικ στο σχετικό κουμπί.
Η Sleed επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας του Χρήστη μέσω e-mail. Ωστόσο, η επιβεβαίωση της παραλαβής δεν συνιστά ακόμα μια νομικά δεσμευτική αποδοχή της παραγγελίας του Χρήστη.

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και τίθεται σε ισχύ μόνο αφού η Sleed αποδεχθεί την προσφορά του Χρήστη. Η αποδοχή της προσφοράς από την Sleed πραγματοποιείται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο οποίο η Sleed ενημερώνει τον Χρήστη σχετικά με την αποδοχή της προσφοράς του και του παρέχει πρόσβαση στο Υλικό e-learning  μέσω webinars. Η σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το περιεχόμενο της αποδοχής της προσφοράς και από τους Όρους.

Αν κάποια Υπηρεσία e-learning  μέσω webinars που παρήγγειλε ο Χρήστης δεν μπορεί να παρασχεθεί, η Sleed μπορεί να μην αποδεχθεί την παραγγελία. Σε αυτή την περίπτωση καμία σύμβαση δεν θα συναφθεί και η Sleed θα ενημερώσει τον Χρήστη σχετικά.

4. Χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars

Οι Υπηρεσίες Υπηρεσίες e-learning μέσω webinars διατίθενται από την Sleed για προσωπική, μη εμπορική χρήση του Χρήστη.

Στον Ιστότοπο παρατίθεται αναλυτική περιγραφή κάθε Υπηρεσίας e-learning μέσω webinars, στην οποία αναφέρονται και ειδικότερα χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις ανά περίπτωση, π.χ. τιμή, διαθεσιμότητα, διάρκεια, περίοδος ισχύος, τεχνική συμβατότητα με συσκευές του Χρήστη, τεχνικές προδιαγραφές πρόσβασης/ λήψης της Υπηρεσίας e-learning μέσω webinars, ειδικοί όροι και διευθετήσεις πληρωμής, κλπ.

H Sleed δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον Ιστότοπο σχετικά με τις Υπηρεσίες e-learning μέσω webinars (π.χ. ουσιωδών χαρακτηριστικών, τιμής, κλπ.). Η Sleed, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

5. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ως καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η περίοδος υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την επόμενη της ημέρας σύναψης της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης οφείλετε να μας ενημερώσετε (SLEED IKE - κοιν. __________ - οδός Αρκαδίας 31, Περιστέρι Αττικής, αριθμός τηλεφώνου: __________, διεύθυνση email: __________) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με email). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κατωτέρω υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό (ενότητα «Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης»). Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Προσοχή, η δυνατότητα υπαναχώρησης δεν υφίσταται σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ήδη καταναλώσει περιεχόμενο του Ιστοτόπου (live webinars, recorded webinars, παρουσίασεις, quizzes, ασκήσεις ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο).

Συνέπειες της υπαναχώρησης
Εάν υπαναχωρήσετε από την σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • μετά την πλήρη παροχή μιας Υπηρεσίας e-learning μέσω webinars, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Χρήστη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την Sleed, ή/και
  • στην περίπτωση προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο (π.χ. streaming βίντεο), εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Χρήστη και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμά του υπαναχώρησης.

Εάν ο Χρήστης ζητήσει ρητώς να ξεκινήσει η παροχή μιας Υπηρεσίας e-learning μέσω webinars στη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο Χρήστης υποχρεούται να καταβάλει στην Sleed, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης, ποσόν που αναλογεί στα όσα ήδη του παρείχε η Sleed μέχρι o Χρήστης να δηλώσει ότι υπαναχωρεί από την σύμβαση.

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης
Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.
Δικαιώματα σε περίπτωση ελαττωμάτων
Ισχύουν οι εκ του νόμου διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματα του Χρήστη σε περίπτωση ελαττωμάτων. Σύμφωνα με τα Άρθρα 354 επ. του Αστικού Κώδικα, όταν εφαρμόζονται, ο πωλητής υπέχει ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων.  

6. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Για τους σκοπούς λειτουργίας του Ιστοτόπου η Sleed επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του Ιστοτόπου. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης και διαχείρισης της σύμβασης και της παροχής Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars η Sleed επίσης επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Χρηστών. Αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Sleed ισχύει η σχετική Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων και την οποία σας προτρέπουμε να μελετήστε προσεκτικά.

7. Διανοητική ιδιοκτησία

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Sleed
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Ιστότοπο ή στο περιεχόμενο των Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars  και με εξαίρεση προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων, η Sleed είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων επί του Υλικού e-learning μέσω webinars και γενικά επί κάθε περιεχομένου και κάθε πληροφορίας που περιέχεται στον Ιστότοπο και στις Υπηρεσίες e-learning μέσω webinars (σωρευτικά το «Περιεχόμενο Ιστοτόπου»), ενδεικτικώς συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των σημάτων, των ενδείξεων, του σχεδιασμού, της δομής, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των βίντεο, των παρουσιάσεων, των ήχων, των σχεδίων και γενικά κάθε σημείου και περιεχομένου του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars. Στο Περιεχόμενο Ιστοτόπου περιλαμβάνεται και τυχόν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Sleed έχει λάβει ειδική άδεια χρήσης ή άλλως δικαιούται (π.χ. εκ του νόμου) να χρησιμοποιεί για τις ανάγκες και για τους σκοπούς λειτουργίας του Ιστοτόπου και της παροχής των Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars.
Με την επιφύλαξη του κατωτέρω όρου «Άδεια χρήσης Υλικού e-learning μέσω webinars» και στο μέγιστο επιτρεπόμενο εκ του νόμου βαθμό, οποιαδήποτε αντιγραφή, λήψη (download), μεταφορά, δημιουργία παράγωγης εργασίας, αναπαραγωγή, διανομή, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση μέρους ή του συνόλου του Ιστότοπου ή/και του Περιεχομένου Ιστοτόπου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Sleed ή, ανά περίπτωση, οποιουδήποτε άλλου τρίτου δικαιούχου δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Το περιεχόμενο, τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων μερών που τυχόν περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο ή/και στο Περιεχόμενο Ιστοτόπου, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία των αντίστοιχων τρίτων μερών προστατευόμενα εκ του νόμου. Η τυχόν χρήση τους στον Ιστότοπο ή στο Περιεχόμενο Ιστοτόπου δεν παρέχει άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από οποιονδήποτε τρίτο.

Άδεια χρήσης Υλικού e-learning μέσω webinars
Μετά τη σύναψη σύμβασης για λήψη Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars, ο Χρήστης αποκτά περιορισμένο, μη αποκλειστικό δικαίωμα, μόνο όπως ρητά επιτρέπεται στους Όρους, πρόσβασης και αναπαραγωγής/ προβολής του Υλικό e-learning μέσω webinars στις συσκευές του (π.χ. PC, tablet, κινητό) για προσωπική, μη εμπορική χρήση αποκλειστικά από τον ίδιο.
Η SLEED επιφυλάσσεται για όλα τα νόμιμα δικαιώματά της επί του Περιεχόμενο Ιστοτόπου (στο οποίο περιλαμβάνεται και το Υλικό e-learning μέσω webinars) που δεν παραχωρούνται ρητά στον Χρήστη μέσω των Όρων.
Παραπομπές σε ιστοσελίδες και περιεχόμενο τρίτων
Ο Ιστότοπος ή/και οι Υπηρεσίες e-learning μέσω webinars μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) σε άλλους ιστότοπους και σε περιεχόμενο τρίτων («Ιστότοποι Τρίτων»). Το περιεχόμενο των Ιστοτόπων Τρίτων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών και διαχειριστών τους. Η Sleed δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία τυχόν διατίθενται μέσω των Ιστοτόπων Τρίτων. Η παραπομπή σε Ιστοτόπους Τρίτων γίνεται αποκλειστικά για διευκόλυνση των Χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί κάποια μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία της Sleed, είτε για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των παρεχομένων μέσω των Ιστοτόπων Τρίτων υπηρεσιών.

8. Περιορισμός ευθύνης

Οι προβλέψεις του παρόντος όρου 9 ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.
Οι Υπηρεσίες e-learning μέσω webinars και το Περιεχόμενο Ιστοτόπου δεν συνιστούν επαγγελματική, οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή, σύσταση, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια ή μη οποιασδήποτε επαγγελματικής, επενδυτικής ή άλλης πράξεως και η Sleed ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση του Ιστοτόπου, των Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars και του Περιεχομένου Ιστοτόπου από τους επισκέπτες και Χρήστες, οι οποίοι ενεργούν με βάση την ιδιωτική τους βούληση.

Η Sleed αρνείται και αποποιείται όλες τις εγγυήσεις επί του Περιεχόμενο Ιστοτόπου των Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars, εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η Sleed χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο και στο Υλικό e-learning μέσω webinars να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η Sleed δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στο Περιεχόμενο Ιστοτόπου, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μεταδόσεως πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη ή Χρήστη λόγω της χρήσεως των Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars ή/και του Περιεχομένου Ιστοτόπου.
Η Sleed έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του Ιστοτόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του επισκέπτη ή/και Χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο επισκέπτης ή/και Χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.
Η Sleed δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους Χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον Ιστότοπο και στις Υπηρεσίες e-learning μέσω webinars εφόσον (α) έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars, ή/και (β) οφείλονται κατά κύριο λόγο σε πρόβλημα ή δυσλειτουργία της υποδομής τρίτων ή εν γένει σε πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, π.χ. παρόχων υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Η Sleed δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη ή/και του Χρήστη για τυχόν μη διαθεσιμότητα ή σφάλματα του Ιστότοπου καθώς και για την εκ μέρους της μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση οποιωνδήποτε συμβατικών υποχρεώσεων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας στους οποίους, ενδεικτικά, περιλαμβάνονται ο πόλεμος, οι απεργίες, οι τρομοκρατικές ενέργειες, οι κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, οι πανδημίες, οι φυσικές καταστροφές, η μη διαθεσιμότητα του διαδικτύου, οι διακοπές παροχής ρεύματος, οι βλάβες τεχνολογικού εξοπλισμού, οι βλάβες τηλεπικοινωνιών. Επίσης, η Sleed δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας, η οποία οφείλεται στην διαμόρφωση, τροποποίηση ή διολοφθορά του Ιστότοπου από τρίτους.

9. Τροποποίηση των Όρων

Η Sleed διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους Όρους. Η Sleed αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει μέσω email τους Xρηστές για τυχόν τροποποιήσεις. Διευκρινίζεται ότι τυχόν τροποποίηση των Όρων δεν καταλαμβάνει πραγματοποιηθείσες από την Χρήστη παραγγελίες και εν ισχύ συμβάσεις για παροχή Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η ερμηνεία, η ισχύς και η εκτέλεση των Όρων και της σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών e-learning μέσω webinars  θα διέπεται και ερμηνεύεται από το ελληνικό δίκαιο. Ρητά συμφωνείται ότι δεν θα εφαρμόζονται οι κανόνες περί σύγκρουσης νόμων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Από το ελληνικό δίκαιο θα διέπονται και τυχόν αδικοπραξίες.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, τα δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σχετικά με την Σύμβαση. Τα ίδια δικαστήρια θα είναι αρμόδια και για τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Εάν κάποια πρόβλεψη των Όρων κριθεί αντίθετη προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων προβλέψεων των Όρων.

Εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών
Για την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ). Πρόσβαση στην πλατφόρμα ΗΕΔ παρέχεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/ στην οποία, ως καταναλωτής, μπορείτε να υποβάλλετε προς επίλυση κάθε διαφορά την οποία τυχόν έχετε μαζί μας. Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώματα που και εσείς και εμείς έχουμε να καταφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια.
Created with